รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดประชุมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดประชุมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-05-18 10:44:33 603

คณะครุศาสตร์ มนพ. จัดประชุมวิพากษ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร

วันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งการจัดการประชุมวิพากษ์ ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งนี้เพื่อชี้แจงหลักเกณฑ์ต่างๆ ให้คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและตรงตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยนครพนมต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK