รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทโควตา Quota เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วพบ.นครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทโควตา Quota เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-05-02 14:21:21 534

วพบ.นครพนม สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทโควตา Quota เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการ สอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 ประเภทโควตา Quota เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีการชี้แจงขั้นตอนการสอบสัมภาษณ์ เกณฑ์ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตเข้าร่วมในการดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่น 31 ณ หอประชุมศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ซึ่งภายหลังจากสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ผ่านทาง www.admission.npu.ac.th ในวันที่ 27 เมษายน 2566  

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม 

HOT LINK