รอบรั้วกันเกรา

กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-05-01 13:44:07 132

ภาพบรรยากาศกิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 1 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 (รหัส 63) โดยศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2566 มีนักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 154 คน มีนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจาก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และสาขาวิชาภาษาไทย วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม และสมาคมลูกเสือริมฝั่งโขง
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK