รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

การประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-27 10:55:44 141

 ภาพบรรยากาศการประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566

         วันพฤหัสบดี ที่ 27 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชา กลุ่มรายวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 1/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์สาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาชีพครู สมัครเป็นอาจารย์ผู้สอนรายวิชาชีพครูและคัดเลือกผู้สอนรายวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1/2566 ต่อไป
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ. 

HOT LINK