รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ประกาศเจตนารมณ์ ขานรับนโยบาย “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

ม.นครพนม ประกาศเจตนารมณ์ ขานรับนโยบาย “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-04-26 18:41:54 481

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการ No Gift Policy ประจำปี 2566 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมในการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นายสมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องพนมเมธี ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

นายสมยศ สีแสนซุย เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชันที่เป็นปัญหาสำคัญในทุกระดับ การจัดโครงการ No Gift Policy ก็เป็นการจัดโครงการภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วย “No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ” เพื่อแจ้งเจตนารมณ์ว่ามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงงดการให้และไม่รับของขวัญ No Gift Policy ของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ในทุกโอกาสและทุกเทศกาล ซึ่งตนในฐานะผู้บริหารก็ได้ออกประกาศนโยบายอย่างชัดเจนไปแล้วเมื่อต้นเดือนเมษายน ที่ผ่านมา พร้อมเชิญชวนบุคลากรทุกระดับ ได้แสดงความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลต่าง ๆ ผ่านบัตรอวยพร หรือการอวยพรผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ ตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นายสมยศ กล่าว.

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่กำกับติดตามการประเมินผล ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ,สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ,สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ,สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ,กรมบัญชีกลาง ,จังหวัด และอำเภอทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานรัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมิน ไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติ การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน สำหรับการประเมินยังเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2561 – 2580

สำหรับการจัดโครงการ No Gift Policy ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจาก นางสาวอรุณี วินทะสมบัตร์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายผ่านการประชุมด้วยระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุม

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set?vanity=NPUThailand&set=a.6307934122605614

HOT LINK