รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต และโรงเรียนสาธารณสุขคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

วพบ.นครพนม จัดประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต และโรงเรียนสาธารณสุขคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-04-25 18:17:51 312

วันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต และโรงเรียนสาธารณสุขคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเข้าร่วม 

ประชุมหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพสะหวันนะเขต และโรงเรียนสาธารณสุขคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความต้องการหารือความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในประเด็นทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน และมีมติเห็นชอบ ในการดำเนินการจัดประชุมหารือในการจัดทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) เพื่อทำหน้าที่การสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับหลักการที่ตกลงกัน และเพื่อชี้แจงลักษณะและขอบเขตของกิจกรรมเสริมที่อาจดำเนินการเพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสามหน่วยงานร่วมกัน ผ่านการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมมิ่งนครพนม ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม

#BCNN #NP #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม 

HOT LINK