รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กรรมการสรรหาอธิการบดี ม.นครพนม เริ่มเปิดเวทีชี้แจงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คาดต้นเดือน ก.ค. 66 เผยรายชื่อ อธก.ตัวจริง

กรรมการสรรหาอธิการบดี ม.นครพนม เริ่มเปิดเวทีชี้แจงหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ คาดต้นเดือน ก.ค. 66 เผยรายชื่อ อธก.ตัวจริง

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-04-18 21:34:22 5,323

วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดเวทีชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ภายหลังได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม จากสภามหาวิทยาลัยนครพนม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการสรรหา ฯ เปิดเวทีประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ให้กับประชาคมมหาวิทยาลัยนครพนมได้รับทราบพร้อมกัน ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ณ ห้องพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ซึ่งวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัย ฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี ผ่านการประชุมในรูปแบบ Online ขณะที่ทีมคณะกรรมการสรรหา ฯ มีเพียง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงศ์พัทธ์ มังคละคีรี ที่ร่วมประชุมในรูปแบบ Onsite

การชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการสรรหาอธิการบดี เป็นเวทีเริ่มต้นกระบวนการดำเนินงานของคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ก่อนที่จะให้ผู้เข้าสู่การสรรหาอธิการบดีที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ แสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา ฯ ในวันที่ 7 มิถุนายน 2566  และเข้าสู่การสัมภาษณ์คัดเลือกจากคณะกรรมการสรรหา ฯ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อสภามหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 9-12 มิถุนายน 2566  

ส่วนการเสนอชื่อบุคลากรของหน่วยงานทั้ง 16 หน่วยงาน ต่อคณะกรรมการสรรหา ฯ เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นอธิการบดีวันนี้เป็นวันสุดท้าย จากนั้นคณะอนุกรรมการดำเนินการเสนอชื่อ จะได้ประกาศรายชื่อของผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อในหน่วยงานตามปฏิทินดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

วันที่ 28 เมษายน 2566 คณะอนุกรรมการจะดำเนินการให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานใช้สิทธิ์ในการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประกาศ และแจ้งรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อต่อหัวหน้าหน่วยงาน  

วันที่ 29 เมษายน 2566 – 9 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการประจำหน่วยงานร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม รวมทั้งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ให้เหลือจำนวนไม่เกิน 2 คน จากนั้นหัวหน้าหน่วยงานจะได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน ให้ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงาน และแจ้งผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ผู้ได้รับการคัดเลือกที่ได้รับการเสนอชื่อจากหน่วยงาน ยื่นใบสมัครเข้ารับการสรรหาตามแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานที่คณะกรรมการสรรหา ฯ กำหนด ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่ตนได้รับการเสนอชื่อ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2566 หัวหน้าหน่วยงานจัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะกรรมการสรรหา ฯ เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากหน่วยงาน พร้อมออกประกาศรายชื่อผู้เข้าสู่กระบวนการสรรหาที่มีคุณสมบัติ เตรียมจัดส่งเอกสารการแสดงวิสัยทัศน์ ภายในวันที่ 2 มิถุนายน 2566

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าสู่การสรรหาอธิการบดี จะต้องแสดงวิสัยทัศน์ แนวคิด นโยบาย และแผนการบริหารมหาวิทยาลัย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาของมหาวิทยาลัย ต่อคณะกรรมการสรรหา ฯ โดยเปิดโอกาสให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเข้ารับฟังด้วย

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสรรหา ฯ ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้เข้าสู่การสรรหาเป็นอธิการบดี

วันที่ 9-12 มิถุนายน 2566 คณะกรรมการสรรหา ฯ จะทำการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีจำนวนไม่เกิน 3 รายชื่อ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการสรรหาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อประกอบการพิจารณาในลำดับสุดท้าย

รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม ฤกษบุตร กล่าวว่า “ตนในฐานะคณะกรรมการสรรหา ฯ ไม่ใช่บุคคลที่มีอำนาจในการเสนอรายชื่อของคนใดคนหนึ่งมาดำรงตำแหน่งอธิการบดีได้ อยากให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยนครพนมทุกคน ร่วมกันออกแบบ คัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ เข้ามาบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนำพาให้องค์กรของเราก้าวหน้า สอดคล้องกับบริบทปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง การสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพต้องคุยกันให้มากขึ้น เมื่อเราคุยกันมากขึ้นก็จะได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ ในนามคณะกรรมการสรรหา ฯ เชื่อว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามกรอบที่กำหนด เราจะสามารถเสนอรายชื่อบุคคลที่จะให้สภามหาวิทยาลัยคัดเลือกได้ในช่วงเดือนมิถุนายน นั่นหมายความว่า ต้นเดือนกรกฎาคมที่จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ทุกคนน่าจะเห็นรายชื่อของคนที่จะมาเป็นอธิการบดีตัวจริง อนาคตของมหาวิทยาลัยนครพนมอยู่ในมือของทุกคน ขอให้ทุกคนตั้งใจ มุ่งมั่น ที่จะทำสิ่งนี้ คัดเลือกคนดี ๆ เข้ามาพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมของเรา” รองศาสตราจารย์ ดร.อธิคม กล่าว

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK