รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566

วพบ.นครพนม จัดโครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-04-12 15:50:50 362

วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ โดมสนามกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี มหาวิทยาลัยนครพนม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี มอบหมายให้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นภาทิพย์ ตั้งตรีจักร รองคณบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566   โดยมีที่ปรึกษา คณะกรรมการ สมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม ตัวแทนผู้สูงอายุจากชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม รวมถึงคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเข้าร่วม 

การจัดโครงการในครั้งจัดขึ้นเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสรางเสริมพลังใจของผู้สูงอายุในชุมชน และถ่ายทอดองค์ความรู้ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคสำหรับผู้สูงอายุ อีกทั้งเป็นการดำรง สืบสานทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของประเพณีไทย รวมถึงการให้บริการวิชาการ ในกาปรระเมินสุขภาวะสุขภาพผู้สูงอายุเบื้องต้น ในการประเมินความเข้มแข็งทางใจ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็น "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ในภาวะ PM 2.5" โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชัย  ฤทธิกรรณ์ ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม  นายปิยะ จันทร์คายโคตร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมอาจารย์ดัชนี สุวรรณคมอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยน และมีอาจารย์สมเกียรติ สุทธรัตน์ อาจารย์กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ เป็นผู้ร่วมอภิปรายในครั้งนี้  

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามตามประเพณีไทย โดยสมาชิกชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ได้มีการแสดงเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศ ก่อนที่จะมีการรดน้ำดำหัวแสดงความเคารพตัวแทนผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกแดผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการส่งมอบงานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม โดยคุณประพัฒน์พร  ชาลีวรรณ อดีตประธานชมรมฯ ได้ส่งมอบงานให้แด่ คุณฉวีวรรณ ธรรมชาติ ประธานชมรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนมคนปัจจุบัน เพื่อการดำเนินการที่ราบรื่นต่อไป ซึ่งบรรยากาศเต็มไปเป็นความอบอุ่นและสนุกสนานก่อนที่จะถึงวันขึ้นปีใหม่ไทย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้  

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #ครงการบริการวิชาการด้านผู้สูงอายุ กิจกรรมวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัว ประจำปี 2566


HOT LINK