รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2566

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-04-10 15:01:41 622

ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2566

ภาพบรรยากาศประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2566 

          วันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 6/2566 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในการประชุม คณะผู้บริหาร คณาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาต่างๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมปรึกษาหารือของคณะกรรมการในข้อราชการ การบริหารงานของฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK