รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นักศึกษา วพบ.นครพนม คว้ารางวัล “ระดับดีเยี่ยม” ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2

นักศึกษา วพบ.นครพนม คว้ารางวัล “ระดับดีเยี่ยม” ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-04-05 10:46:05 958

นักศึกษา วพบ.นครพนม คว้ารางวัล “ระดับดีเยี่ยม” ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2

วันที่ 31 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียน NU 305 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดี มอบหมายให้ อาจารย์ชลินดา พัชรสุข รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ที่ปรึกษา นำนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Application ในจัดการประชุมวิชาการระดับชาติการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิก การวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 2 (The 2st National Conference Clinical Reasoning, Nursing Research and Nursing Innovation Development) ซึ่งจัดโดยสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม จำนวน 2 ผลงานได้คว้ารางวัล "ระดับดีเยี่ยม ประเภทนวัตกรรมทางการพยาบาล ระดับปริญญาตรี" ดังนี้

1.ผลงาน : การพัฒนานวัตกรรม Triple P 3 in 1 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีนักศึกษาคือ นายปฐมพร ปากดีสี นางสาวสุภาพร ไชยยอด และนางสาวอนัญลักษณ์ จอมคีรี เป็นผู้นำเสนอผลงาน และมีอาจารย์ณิชาพร ทิพย์สิงห์ และอาจารย์เปรียบแก้ว ฝาระมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้ดูแลในนำเสนอการเข้าร่วมการประกวดฯ ในครั้งนี้

2. ผลงาน :ผลของการใช้นวัตกรรมห่วงใยใส่ใจนับลูกดิ้นด้วย Line Official Account ต่อความรู้และการบันทึกการนับลูกดิ้นของสตรีตั้งครรภ์ โดยมีนักศึกษา นางสาวพิชาญาดา เข่งเงิน นางสาวพิชญ์สินี กลีบรัง และนายวุฒิชัย ไชยเพชร เป็นผู้นำเสนอผลงาน และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประไพรัตน์ แก้วศิริ และอาจารย์พรรณยุพา เนาวร์ศรีสอน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและเป็นผู้ดูแลในนำเสนอการเข้าร่วมการประกวด ฯ ในครั้งนี้
การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ เป็นเข้าร่วมเวทีวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นการสร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเของการเป็นวิทยาลัยแห่งผู้นำทางการพยาบาลในสังคมพหุวัฒนธรรมตามเอกลักษณ์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนมอีกด้วย

HOT LINK