รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด กับทางจังหวัดนครพนม

ม.นครพนม เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด กับทางจังหวัดนครพนม

นางอรปวีณ์ ตั้งตระกูล 2023-03-29 16:48:58 439

ม.นครพนม เข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด กับทางจังหวัดนครพนม 

วันที่  28 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระเทพมงคลเมธีวัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม อาจารย์สมยศ สีแสนซุย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด โดยมีพระเดชพระคุณพระราชสิริวัฒน์ เจ้าจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิด  และนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ถวายสักการะและกล่าวคำรายงาน

โดยที่จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นรูปแบบแนวคิดของ 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัย ลงสู่บริบทของวัดและชุมชน ส่งเสริมให้วัดเป็นพื้นที่ต้นแบบของการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพ พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ทางจิตใจและปัญญา โดยการบูรณาการแนวคิด 5 ส หลักสัปปายะ 7 และหลักความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ประชาชน โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางพัฒนาจัดระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้ในการพัฒนาวัดและชุมชนรวมทั้งการออกแบบพื้นที่ของวัดให้เป็นสัปปายะสถานและพัฒนาสู่วิถีอารยะสถาปัตย์ และส่งเสริมให้ประชาชนในสังคมไทย รวมถึงกลุ่มวิชาชีพตื่นตัวเรื่องการช่วยเหลือสังคม การมีจิตอาสาความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เกิดสังคมสุขภาวะ และความยั่งยืนสืบไป 

     

ภาพ/ข้อมูล : 

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK