รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาสตร์

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาสตร์

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-24 17:16:42 262

วันที่ 24 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและส่งเสริมการต่อต้านคอรัปชั่น และพิธีบายศรีสู่ขวัญสร้างความประทับใจในรั้วครุศาสตร์ ขึ้น ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นประธานกล่าวเปิด ให้โอวาทและอวยพรนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ซึ่งกิจกรรมต่อมาได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการทิพวรรณ เสนจันทร์ฒิชัย ข้าราชการบำเน็ญ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำ เรื่อง แนวทางการพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จ และกฎหมายการต่อต้านคอรัปชั่น ต่อจากนั้น มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ และกิจกรรมสร้างเสริมความประทับใจระหว่างพี่และน้องในรั้วครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK