รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ /ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ /ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-22 15:22:44 187

ภาพบรรยากาศกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ /ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565

             วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 คณะครุศาสตร์ มหาวิยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ /ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565 ขึ้น ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีโดยผู้ศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม/โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม (พนมพิทยพัฒน์) เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ เป็นวิทยากร (ในรูปแบบออนไลน์) ในการวิพากษ์แนวทางการตอบตัวชี้วัดต่างๆ ให้ได้เกณฑ์ตามมาตรฐาน ของงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ /ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK