รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

ม.นครพนม แต่งตั้งบุคคลดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-16 15:37:14 660

มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป จำนวน 2 ราย ดังนี้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนภร วัฒนนวลสกุล  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ  พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูล: คำสั่งมหาวิทยาลัยนครพนม ที่ 0304/2566 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2566
ภาพ/ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK