รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • นิเทศศาสตร์ดิจิทัล จับมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการฝึกอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล จับมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการฝึกอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-09 13:01:48 680

นิเทศศาสตร์ดิจิทัล จับมือ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดบริการวิชาการฝึกอบรมผลิตสื่อสร้างสรรค์แก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษา ภายใต้โครงการการพัฒนาทักษะอาชีพเฉพาะทางแก่เยาวชนนอกระบบการศึกษาพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อชุมชนแห่งการพึ่งพาตนเอง นำเยาวชนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการใช้กล้องและอุปกรณ์เสริมสำหรับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ ฝึกปฏิบัติการลำดับความคิดและการเล่าเรื่องอย่างสร้างสรรค์ อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับการผลิตสื่อสร้างสรรค์ พร้อมทั้งการลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการถ่ายทำและผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ภาพ: สาขาวิชานิเทศศาสตร์ดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข่าว: งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK