รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม)

ม.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม)

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-03-08 14:29:01 834

ม.นครพนม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย - ลาว - เวียดนาม)

วันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนันทา เมืองปากซัน แขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมการประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัด (ไทย-ลาว-เวียดนาม) ที่ใช้เส้นทางหมายเลข 8 และ 12 ครั้งที่ 23 ร่วมกับจังหวัดนครพนม และหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด อาทิ ด่านศุลกากรนครพนม ขนส่งจังหวัดนครพนม รองประธานหอการค้าจังหวัดนครพนม ผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม 

การประชุมครั้งนี้ มีผู้แทนจากจังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดหนองคาย แห่งราชอาณาจักรไทย จังหวัดกวางบิงห์ จังหวัดฮาติงห์ และจังหวัดเหงะอานห์ แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แขวงคำม่วน และแขวงบอลิคำไซ แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่วมกันในการกำหนดแผนความร่วมมือของ 3 ประเทศ 9 จังหวัด ในอนาคตด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา สาธารณสุข วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้าและการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการเกษตร เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารระดับสูง 3 ประเทศ 9 จังหวัดฯ ครั้งที่ 23 ที่จะจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดสกลนคร

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK