รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เข้าร่วมรับฟังพระราโชวาท และจัดนิทรรศการการเรียนการสอน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ม.นครพนม เข้าร่วมรับฟังพระราโชวาท และจัดนิทรรศการการเรียนการสอน แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นางอรปวีณ์ ตั้งตระกูล 2023-03-07 17:22:32 413

วันที่ 3 มีนาคม 2566 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ลงห้องประชุมวังสระปทุม เพื่อทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม คือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาสามัคคี ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 6/1105 และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ครั้งที่ 7/1106 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

ในครั้งนี้ มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมรับฟังพระราโชวาท และได้นำกิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 วิชาภาษาไทย นิทรรศการกิจกรรมห้องสมุด และกิจกรรมการอนุรักษ์และสิบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อังกะลุง ร่วมนำเสนอแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงทอดพระเนตร ผ่านระบบออนไลน์ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK