รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เปิดเวทีนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เปิดเวทีนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-03-03 11:50:18 853

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.นครพนม เปิดเวทีนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566

วันที่ 2 มีนาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเวทีนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ร่วมกับธนาคารออมสิน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ คุณณัฐวุฒิ  ธรรมตานนท์  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน จากธนาคารออมสินจากสำนักงานใหญ่ กล่าวชี้แจง แนวทางและเป้าหมายในการดำเนินงานโครงการ ผ่าน Zoom meeting  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

การนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2566 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ ได้แก่ นายปริพันธ์ วงศ์ปราชญ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเขตนครพนม  นายสัญชัย บุญประคม ผู้จัดการธนาคารออมสินสาขานครพนม  นางสาวอุษณีย์  เชาวน์ชื่น ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 10 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน  นางสาวกาญจนา ภักดี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครพนม  คุณสุริยา สุคนธชาติ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม  ผศ. ดร.กัญลยา มิขะมา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผศ. ดร.คมกฤษณ์ ชูเรือง รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และ ผศ.ดร. บัณฑิต บุญขาว รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับทีมนำเสนอโครงการย่อยในครั้งนี้ จำนวน 5 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 โครงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถ่านไบโอชาร์,กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมท้องถิ่นหนองฮี อำเภอปลาปาก

กลุ่มที่ 2 โครงการพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าผ้าทอพื้นเมือง,กลุ่มอาชีพฮักงานผ้า อำเภอเมืองนครพนม

กลุ่มที่ 3 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ การท่องเที่ยวเชิงอาหาร : เมี่ยงไทแสกแสก,กลุ่มOTOPชุมชนไทแสก ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม

กลุ่มที่ 4 โครงการท่องเที่ยววิถีชาวนาท่าลาดสุขใจ,กลุ่มชุมชนบ้านท่าลาด ตำบลท่าลาด อำเภอเรณูนคร

กลุ่มที่ 5 โครงการท่องเที่ยวสุขใจไทบ้านพุ่มแก,กลุ่มชุมชนบ้านพุ่มแก ตำบลพุ่มแก อำเภอนาแก


ภาพ/ข่าว: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK