รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะวิทยาศาสตร์ มนพ.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์ มนพ.

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์ มนพ.

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-03-01 11:53:14 541

คณะวิทยาศาสตร์ มนพ.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์ มนพ.

ภาพบรรยากาศคณะวิทยาศาสตร์ มนพ.เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์ มนพ.

          วันพุธ ที่ 1 มีนาคม 2566 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมทั้งคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณาจารย์ จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเข้ามาปรึกษาหารือถึงแนวทางการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ว่าเป็นไปในทิศทางและมีระเบียบข้อบังคับอย่างไรเพื่อนำไปปรับใช้หน่วยงานต่อไป
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

HOT LINK