รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส “ขับเคลื่อนสถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ปลอดบุหรี่”

ม.นครพนม ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส “ขับเคลื่อนสถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ปลอดบุหรี่”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-27 17:31:03 857

ม.นครพนม ร่วมประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส “ขับเคลื่อนสถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ปลอดบุหรี่”

ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยนายธนากร กิตติธรรม หัวหน้ากลุ่มงานวินัยและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมการประชุมมหกรรมวิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี 2566 เพื่อผสานพลังความร่วมมือด้านนโยบายและการปฏิบัติงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ปลอดบุหรี่ โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานสถานศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) ปลอดบุหรี่ ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข ,กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษามีการประกาศนโยบายเป็นสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ พร้อมทั้งให้มีการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดระบบหรือกิจกรรมในการให้บริการคัดกรอง บำบัด ฟื้นฟู หรือส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ทุกรูปแบบตามความเหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร แกนนำนิสิต-นักศึกษา ให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาปลอดบุรี่ และปลอดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้ง ให้มีการสอดแทรกเนื้อหาหรือหลักสูตรการเรียนการสอน งานวิจัย หรือนวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและขับเคลื่อนสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ปลอดบุหรี่

ซึ่งการจัดประชุม ฯ ครั้งนี้ มีการบรรยายพิเศษหัวข้อ “จุดไฟ... ให้กำลังใจ บุคลากรด้านสุขภาพ” โดยแพทย์หญิงอภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้อำนวยการศูนย์จิตรักษ์ โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นวิทยากร ,เวทีเสวนาหัวข้อ “นโยบายพรรคการเมือง กับสุขภาพของประชาชน ให้พ้นพิษภัยนิโคตินจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรม Best Practice สู่ความสำเร็จในการเป็นสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ จาก 9 แม่ข่ายของสถาบันอุดมศึกษาระดับภูมิภาค เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ยังมีการประชุม “กลยุทธ์แนวทางการพัฒนาถาบันอุดมศึกษาปลอดผลิตภัณฑ์ยาสูบ ผ่านการทำงานของภาคีสถาบันอุดมศึกษา ตามบริบทเฉพาะกลุ่ม” โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในเครือข่ายเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ณ ห้องพัชรกิติยาภา ชั้น P3 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ธนากร กิตติธรรม ,สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK