รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2023-02-23 20:05:36 959

วิทยาลัยธาตุพนม ม.นครพนม จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สานสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 8 เพื่อเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานวิจัยสู่สาธารณชนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จนสามารถนำไปสู่การต่อยอดหรือสร้างสรรค์ให้เป็นผลงาน สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ หรือเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดงาน มีนางจุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป  ภู่ระหงษ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวชื่นชมและขอบคุณบุคลากรคณะกรรมการจัดทำโครงการรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการวิจัย พัฒนา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี  ให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำความรู้ไปบูรณาการวิจัย  สร้างนวัตกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในด้านวิชาชีพ และสามารถนำไปประกอบอาชีพเชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต และ เป็นโอกาสอันดีที่นักเรียน นักศึกษา ได้มีเวทีสำหรับการแสดงและเผยแพร่ผลงาน  ความรู้  ความสามารถต่อสารธารณชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสั่งสมประสบการณ์  และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้นักเรียน นักศึกษา มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไป  

นางจุฑามาศ ใจสบาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหลากหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม  ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอธาตุพนม  สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดนครพนม  สถาบันการอาชีวศึกษา จังหวัดมุกดาหาร  และพลังงานจังหวัดนครพนม มีนักเรียน นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า และระดับปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 136 ผลงาน จาก 14 สถาบัน และแบ่งการประกวดออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้

ประเภทที่  1 โครงงาน ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ หรือการงานอาชีพ (ระดับมัธยมศึกษา)  

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับ ปวช.) 

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวช.)  

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต/ด้านเทคโนโลยีการเกษตร (ระดับ ปวส.)  

ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัยด้านบริหารธุรกิจ/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (ระดับ ปวส.)  

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัย วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปริญญาตรี)  

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม/งานวิจัย มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปริญญาตรี)  

ประเภทที่ 8 การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (ระดับ ปวช.)  

ประเภทที่ 9 การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (ระดับ ปวส.)  

ประเภทที่ 10การสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบสำหรับธุรกิจการเป็นผู้ประกอบการ (ปริญญาตรี)

รายละเอียดผลการแข่งขัน ติดตามได้ที่ Facebook วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK