รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “เกษตร DIY ง่าย ๆ พาลงมือทำ”

ม.นครพนม เปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ภายใต้แนวคิด “เกษตร DIY ง่าย ๆ พาลงมือทำ”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-17 17:46:53 403

วันที่ 17 มกราคม 2566 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีเปิดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 24 ประจำปี พ.ศ.2566 ภายใต้แนวคิด “เกษตร DIY ง่าย ๆ พาลงมือทำ” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานผู้แทนราษฎรคนที่สอง เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราขการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย ปอ.สมสะอาด อุ่นสีดา รองเจ้าแขวงคำม่วน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานราชในจังหวัดนครพนม หน่วยงานราชการจากแขวงคำม่วน สปป.ลาว รวมถึงหน่วยงานเอกชน ห้างร้านต่าง ๆ ร่วมพิธีเปิด ณ เวทีกลาง คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์ (ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม)

การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง เป็นมหกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลายาวนาน โดยครั้งแรกจัดขึ้นในปี พ.ศ.2536 ในชื่อ “งานวันสัตวบาล” ต่อมาในปี พ.ศ. 2541 ได้เปลี่ยนชื่องานเป็น “งานวันเกษตรลุ่มน้ำโขง” นับเป็นการจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมกันดำเนินงาน เพื่อเป็นการกระจายโอกาสในการบริการวิชาการ การบริการวิชาชีพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นลุ่มน้ำโขง โดยจัดกิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพในรูปแบบนิทรรศการ ภายใต้แนวคิด “เกษตร DIY ง่าย ๆ พาลงมือทำ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยี งานวิจัย และนวัตกรรมการเกษตรให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่จังหวัดนครพนม จังหวัดใกล้เคียง และพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนเผยแพร่ผลงานด้านพัฒนาการเกษตรของมหาวิทยาลัยนครพนม หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ภายในจังหวัดนครพนม และพื้นที่ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เป็นการส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษาให้มีโอกาสแสดงออกทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะปฏิบัติเพื่อให้เห็นความสำคัญของอาชีพทางด้านการเกษตร

การจัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ยังเป็นโอกาสสำคัญที่ส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้นำผลงานวิจัย องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ตามกรอบแนวคิดและทิศทางการพัฒนาการเกษตร มาเผยแพร่ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ซึ่งช่วยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพ หรือเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งและยั่งยืน โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กุมภาพันธ์ 2566

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6095821053816923

HOT LINK