รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการแห่งชาติเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเกษตรเพื่อ BCG”

คณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นครพนม จัดประชุมวิชาการแห่งชาติเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเกษตรเพื่อ BCG”

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2023-02-16 16:50:36 420

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม จัดประชุมวิชาการแห่งชาติเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเกษตรเพื่อ BCG” (Agricultural Innovation for BCG) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานวิจัยในด้านการเกษตรให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดงาน มี ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่ศรีโคตรบูรณ์)

ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์ รองคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี กล่าวว่า การประชุมวิชาการแห่งชาติเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 “นวัตกรรมเกษตรเพื่อ BCG” (Agricultural Innovation for BCG) เป็นเวทีเพื่อให้นักศึกษาและคณาจารย์ของคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม รวมถึงหน่วยงานและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้นำเสนอผลงานการวิจัยด้านการเกษตร ให้นักวิจัยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอาจารย์และนักศึกษา ได้ติดตามข้อมูล ทิศทาง และการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาทางด้านการวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการของประเทศ มาประยุกต์และสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อให้เกิดผลงานที่พร้อมใช้กับชุมชนและสังคม รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเกษตร ดร.ชัชวาล กล่าว.

ทั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.กรีฑา วีระนันทนาพันธ์ จากบริษัท นันทกรี จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “วิกฤตการณ์ปุ๋ยเคมี และแนวทางการใช้ปุ๋ยเคมีอินทรีย์” การบรรยายพิเศษหัวข้อ “ปุ๋ยต่อคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรสู่ความมั่นคงในระดับอุตสาหกรรม และวิเคราะห์หาปริมาณอินทรีย์ในปุ๋ยอินทรีย์เคมีด้วยเทคนิค Near Infrared Spectroscopy : NIRS” จาก ดร.จิตติมา เรืองรัตนากร และเครือข่ายมิตรภาพเอเชียประเทศไทย (T-AFS) และการเสวนาหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรเชิงพื้นที่” จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาจ เภสัชชา ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล และ ดร.คมศักดิ์ หารไชย อาจารย์มหาวิทยาลัยนครพนม

นอกจากเวทีการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ ยังมีการนำเสนอผลงานของนักศึกษาทั้งในภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ จำนวน 23 เรื่อง โดยได้แบ่งการจัดกิจกรรมเป็นห้องย่อย ๆ ตามหัวข้อ จากนั้นวันที่สองจะเป็นเวทีเสวนาใหญ่ในหัวข้อ “อนาคตพืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชา” จากนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยคนที่ 2 ร่วมเสวนา ซึ่งการประชุมวิชาการแห่งชาติเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 

ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร กองกลาง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าว : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NPUThailand&set=a.6092377394161289

HOT LINK