รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 64)

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 64)

นายณัฐวรรธน์ ตันรัตนกุลชัย 2023-02-01 16:20:59 568

คณะครุศาสตร์จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 64)

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จะจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาชีพครู : กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 64) ขึ้น ณ โรงยิม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดพร้อมให้โอวาท และแนวคิดในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก วิทยากร โดย นางสยุมพร พูลเกิด ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล โรงเรียนศรีบัวบานวิทยาคม แนะนำขั้นตอนการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา การปฏิบัติตน บทบาทหน้าที่ในระหว่างการฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา แนวทางการประเมินการฝึกการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาของโรงเรียน , อาจารย์วิศรุต ศรีวรมย์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ และ อาจารย์ ดร.ภัทรพงศ์ กุลสีดา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและบริการวิชาการ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบันทึกในการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการส่งงานของนักศึกษา
ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.  

    slot 5000 pgsoft

HOT LINK