รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มหาวิทยาลัยนครพนมรับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

มหาวิทยาลัยนครพนมรับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2023-02-01 16:06:39 373

มหาวิทยาลัยนครพนมรับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566


วันที่ 27 มกราคม 2566 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  สำนักงานยุวกาชาดและอาสาสมัครกาชาด สภากาชาดไทย ได้คัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ซึ่งโปรดให้พลเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล เสด็จแทนพระองค์ไปทรงประทานรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ในงานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทยประจำปี 2566 โดยได้พิจารณาคัดเลือกผุ้เข้ารับรางวัลอาสายุวกาชาดดีเด่น ซึ่งผลการคัดเลือกทำให้มหาวิทยาลัยนครพนมได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลอสาสายุวกาชาดดีเด่น จำนวน 2 ประเภท ดังนี้ 


ประเภทหน่วยงาน รางวัลระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าดีเด่น ได้แก่

มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

โดยมี ผศ.ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนครพนม 

เป็นผู้แทนในการรับรางวัลในครั้งนี้


ประเภทบุคคล รางวัลที่ปรึกษาชมรมอาสายุวกาชาดดีเด่น ได้แก่

นางสาวศศิธร สิงห์พรหมสาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม กระทวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

ภาพ : กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม


#มหาวิทยาลัยนครพนม #Nakhonphanomuniversity #รางวัลอาสายุวการชาดดีเด่น #มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นที่พึ่งของสังคมและชุมชน

    slot 303

HOT LINK