รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) กับ บริษัท เอเชียชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) กับ บริษัท เอเชียชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-01-27 12:53:43 863

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน (ระบบทวิภาคี) กับ บริษัท เอเชียชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2566 อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ (ระบบทวิภาคี) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีตัวแทนจากบริษัท เอเชียชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครองและนักศึกษาสาขางานเทคโนโลยีลิฟท์และงานอาคารสูงเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม
การจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อม และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ กฎระเบียบข้อบังคับในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และการเตรียมตัวในการฝึกอาชีพของนักศึกษาในสาขางานเทคโนโลยีลิฟท์และงานอาคารสูง ก่อนไปฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ที่บริษัท เอเชียชไนเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัดกรุงเทพมหานคร เตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานด้วยความมั่นใจและได้รับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง

ภาพ/ข่าว: งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU
    dewi188

HOT LINK