รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ สถาบัน AIU

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.นครพนม จัดพิธีลงนามความร่วมมือ กับ สถาบัน AIU

นายสุรศักดิ์ เข็มปัญญา 2023-01-25 16:20:15 457

วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ สถาบันเอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด และโรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิสเวอร์ส โดยมี อาจารย์ชัยกร บางศิริ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นผู้แทนฝ่ายของมหาวิทยาลัยนครพนม และนายจงสวัสดิ์ เลิศธนสาร ประธานกรรมการบริหารสถาบันเอไอยู เอ็ดดูเคชั่น กรุ๊ป จำกัด พร้อมกับนางสาวศิรินิสา แสนบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนภาษา ออล อิน ยูนิสเวอร์ส เป็นผู้แทนของสถาบัน AIU ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารสำนักวิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ เป็นความร่วมมือของทั้งสองหน่วยงาน เพื่อประสานความร่วมมือระหว่าง คณะฯและสถานประกอบการในการจัดการศึกษาทั้งระบบปกติและระบบทวิภาคี โดยการส่งเสริมและสนันสนุนการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกันพัฒนาและผลิตกำลังคนให้ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ พัฒนาทักษะการสื่อสารถาษาญี่ปุ่น ความรู้ด้านวิชาการเฉพาะทางให้กับนักศึกษา และให้โอกาสนักศึกษาของคณะ/วิทยาลัย ได้เข้าฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะการสื่อสาร ความรู้และประสบการณ์จากสถานการณ์จริง โดยบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ มีกรอบระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนาม มีคณะผู้บริหารทั้งสองฝ่าย ร่วมเป็นสักขีพยาน
นอกจาก พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ คณะผู้บริหารของทั้งสองฝ่าย ยังได้มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้ารับการอบรมศึกษาสำเร็จหลักสูตร "ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น" จำนวน 30 ชั่วโมง ในระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ITECH NPU
    dewi88

HOT LINK