รอบรั้วกันเกรา

วพบ.นครพนม จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร ประจำปี 2566

นายวุฒิธิกรณ์ ประพัศรางค์ 2023-01-12 13:39:35 250

วันที่  12 มกราคม 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมสมร เรืองวรบูรณ์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม เข้าร่วม โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566

การจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นสวัสดิการของวิทยาลัยฯ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับการสืบค้น หรือค้นหาความบกพร่องและความผิดปกติของร่างกาย และมีมาตรการในการป้องกันและรักษาพยาบาลโรค โดยมีบุคลากรจากโรงพยาบาลนครพนมมาอำนวยความสะดวกให้บริการตรวจสุขภาพ รวมถึงรถเอกซเรย์เคลื่อนที่ (Mobile X – Ray)ให้แก่บุคลาครในครั้งนี้อีกด้วย 

#BCNN #NPU #วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม #มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #โครงการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากร ประจำปี 2566

HOT LINK