รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • 4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2023

4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2023

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2022-11-24 15:21:21 329

4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมมหาวิทยาลัยนครพนม ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2023

มหาวิทยาลัยนครพนม ขอแสดงความยินดีกับ 4 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม จากวิทยาลัยนาหว้า และวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่ผ่านการคัดเลือกโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม Thailand new gen inventors award 2023 (I-New Gen Award 2023)  โดยทั้งสี่ผลงานจะจัดแสดงและนำเสนอผลงานอีกครั้งภายในงานวันนักประดิษฐ์ ระหว่างวันที่ 2 -6 กุมภาพันธ์  2566 จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

 

ระดับอาชีวศึกษา (กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ)

ผลงาน เรือเก็บขยะควบคุมผ่านวิทยุด้วยพลังงานรังสีอาทิตย์

โดย นายสราวุฒิ พ่อธานี  นายชิษนุชา เหลาทอง  นายรพีวิชย์ ศรีเงิน

ที่ปรึกษา   อาจารย์ศรายุทธ เมาฬี

             วิทยาลัยธาตุพนม

 

ระดับอุดมศึกษา (กลุ่มการเกษตร)

ผลงาน การออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกหอมแดงต้นแบบ สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

ผลงานโดย    นายวรวิทย์ กงสะเด็น    นายเจนเจษฎา คล้ายกิ่ง

ที่ปรึกษา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์รชต มณีโชติ  นางวรรณรัตน์ มณีโชติ

                  วิทยาลัยธาตุพนม

 

ระดับอุดมศึกษา (กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ)

ผลงาน ตู้อบรมควันผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่จากเชื้อเพลิงชีวมวล

ผลงานโดย    นายฉัตรมงคล  หม่อมบ่าว  นายกิตติพล  โคทังคะ  นายรณชัย  ประกิ่ง  นายทินภัทร  ปนะกิ่ง

ที่ปรึกษา      อาจารย์สมชัย  วะชุม  อาจารย์อังศุมาลิน  สมเทพ

                 วิทยาลัยนาหว้า

 

ระดับอุดมศึกษา (กลุ่มพลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ)

ผลงาน ตู้อบแห้งพลังงานรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอนร่วมกับพัดลมไอร้อนควบคุมอุณหภูมิด้วยระบบอัตโนมัติ

ผลงานโดย    นางสาวหนูพา พิมพ์มาตย์  นายปัฐวิกรณ์ ขวัญเมือง  นายอัคเรศน์ สุขแสน  นายณัฐพงศ์ พ่อลิละ   นางสาวฉัตรปวีณ์ โฉสันเทียะ

ที่ปรึกษา       ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤษฎ์ คล่องดี

                 วิทยาลัยธาตุพนม

#มหาวิทยาลัยนครพนม #วิทยาลัยธาตุพนม #วิทยาลัยนาหว้า #สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม #วันนักประดิษฐ์ #I-NewGenAward2023

HOT LINK