รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนมร่วมนำผลงานวิจัยในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand research expo 2021

ม.นครพนมร่วมนำผลงานวิจัยในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand research expo 2021

นายฉัตรชัย โกพลรัตน์ 2021-12-01 15:01:36 172

             เมื่อวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยนครพนมได้ร่วมนำผลงานวิจัย และบริการวิชาการในงานมหกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2564 Thailand research expo 2021 ซึ่งจัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ  นำโดย อาจารย์ ดร.คมศักดิ์  หารไชย , นายจีรวัฒน์ แก้วบุดตา นักวิจัย และนายธนกร แก้วฝ่าย นักศึกษา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้นำผลงาน จากชุดโครงการวิจัย “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรม และการ สร้างสรรค์ชุมชนพึ่งพาตนเอง ด้วยจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาชุมชน/ ตำบล ประสานสู่แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ จังหวัด One Plan” 

             นอกจากนี้ ผศ.ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม และนางภัทราวดี วงษ์วาศ นักวิจัย ได้ร่วมนำผลงานวิจัย ในโครงการ “ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตชาอัสสัมเพื่อยกระดับและต่อยอดเชิงพาณิชย์ บ้านนาจอก จังหวัดนครพนม”  ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับเลือกจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เข้าร่วมจัดแสดงในงานในครั้งนี้อีกด้วย  โดยภายในงาน คณะนักวิจัยได้เข้าร่วมกิจกรรม Research expo talk  กิจกรรมไลฟ์สด และกิจกรรมการนำเสนองานวิจัย ในกลุ่มเฉพาะเรื่อง โดย อาจารย์ ดร.คมศักดิ์  หารไชย ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ด้วยนวัตกรรม และการสร้างสรรค์ชุมชนพึ่งพาตนเอง ด้วยจัดทำแผนและประสาน แผนพัฒนาชุมชน/ ตำบล ประสานสู่แผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ จังหวัด One Plan” และ “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากด้วยบัญชีต้นทุน กรณีศึกษา พื้นที่ชุมชนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากต้นกก ตำบลเหล่าพัฒนา อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม” และมีการถ่ายทอดสดให้ผู้รับชมทั่วประเทศอีกด้วย

ภาพ/ข่าว : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK