รอบรั้วกันเกรา

ขอเชิญตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.นครพนม

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2021-11-19 12:37:14 1,248

ขอเชิญตอบแบบสำรวจ HAPPINOMETER  สำหรับนักศึกษาและบุคลากร ม.นครพนม

ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ตอบแบบสำรวจ  HAPPINOMETER ความผูกผัน ความพึงพอใจ และความสุขสำหรับนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม

สามารถตอบแบบสำรวจ  HAPPINOMETER ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 ธันวาคม 2564

**สำหรับผู้ตอบแบบสอบถามจะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลพิเศษจากโครงการฯ**

1. สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม
ตอบแบบสอบถามที่ https://app.happinometer.com/ และเลือก "มหาวิทยาลัยนครพนม"
รหัสผ่าน happynpu

2. สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม
ตอบแบบสอบถามที่ https://app.happinometer.com/ และเลือก "มหาวิทยาลัยนครพนม นิสิต/นักศึกษา"
รหัสผ่าน happystunpu

แบบสำรวจดังกล่าวเป็นความมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับมหาวิทยาลัยนครพนม และมหาวิทยาลัยในเครือข่ายมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน ในโครงการการสนับสนุนระบบปัญญานิเวศ เพื่อสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุน ระบบปัญญานิเวศ (Wisdom Ecosystem) เพื่อสร้างเสริมกลไก ศักยภาพบุคลากร และสุขภาวะกลุ่มนักศึกษา ไปขับเคลื่อนให้การสร้างเสริมมหาวิทยาลัยแห่งความสุขสู่องค์กรสุขภาวะร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่งผลสู่บุคลากรและนักศึกษาที่อยู่ในสังคมไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาวะ

#มหาวิทยาลัยนครพนม #มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาชุมชน #NakhonPhanomuniversity #NPUThailand #มหาวิทยาลัยแห่งความสุข #องค์กรสุขภาวะที่ยั่งยืน 

HOT LINK