รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม จัดเวทีวิพากษ์นโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะชุมชน ก่อนขยายผลครอบคลุมในพื้นที่จังหวัด

ม.นครพนม จัดเวทีวิพากษ์นโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะชุมชน ก่อนขยายผลครอบคลุมในพื้นที่จังหวัด

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-11-13 16:02:22 115

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม จัดเวทีวิพากษ์นโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบตำบลกุตาไก้ ตำบลศรีสงคราม และตำบลธาตุพนม เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะด้านการจัดกาขยะที่เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธาน ณ ห้องประชุมปัญญาวี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยี่ยม ยศเรืองศักดิ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า เวทีวิพากษ์นโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะในพื้นที่ต้นแบบ เป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการขยายผลต้นแบบการจัดการขยะและการสร้างนโยบายสาธารณะด้านการจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ 2563 สนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยที่มหาวิทยาลัยนครพนมได้ทำหน้าที่บูรณาการด้านองค์ความรู้ร่วมกับชุมชน เพื่อสร้างชุมชนต้นแบบการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ก่อนขยายผลไปสู่ชุมชนอื่น ๆ 

นางสาวพัชญทัฬห์ กิณเรศ นักวิจัยด้านพัฒนาชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม ในฐานะผู้จัดโครงการ ฯ เปิดเผยว่า การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกับชุมชนในการแก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยได้เริ่มมาสักระยะแล้ว ซึ่งเริ่มต้นจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งส่วนใหญ่ปัญหาที่พบในชุมชนยังขาดการบริหารจัดการขยะที่เป็นระบบ และส่วนหนึ่งมาจากการขยายตัวของชุมชน ทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มสูงขึ้น จึงเกิดกระบวนการทำงานร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัยและชาวบ้านในชุมชนตำบลกุตาไก้ ตำบลศรีสงคราม และตำบลธาตุพนม 

กิจกรรมมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การสร้างนโยบายด้านการจัดการขยะในพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีทั้งนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี ผู้นำชุมชน คณะกรรมการธนาคารขยะ และตัวแทนของชาวบ้าน ก่อนนำไปทดลองใช้ในพื้นที่แก้ไขปัญหาด้านขยะมูลฝอยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และทำการขยายผลดำเนินโครงการให้ครอบคลุมไปยังพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ อีกต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร กองกลาง (กองบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอธิการบดี

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=npufamily&set=a.738490440209671

HOT LINK