รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • กองพัฒนานักศึกษา ม.นครพนม จัดอบรมผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมดำเนินกิจกรรมรูปแบบ “New Normal

กองพัฒนานักศึกษา ม.นครพนม จัดอบรมผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เตรียมพร้อมดำเนินกิจกรรมรูปแบบ “New Normal

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-08-03 16:57:17 106

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ ถาวรจักร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้นายพัฒน์ธวัตร์ เอี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมรูปแบบ “New Normal” ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องรามราช ชั้น 1 อาคารศรีโคตรบูรณ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2563 

โครงการอบรมผู้นำนักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมรูปแบบ “New Normal” ประจำปีการศึกษา 2563 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งกิจกรรมมีการ Workshop เขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ที่เน้นให้นักศึกษาได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ออกแบบและวางแผนการดำเนินกิจกรรมในรูปแบบ New Normal เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

ทั้งนี้ได้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุชรัตน์ มังคละคีรี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา นายทวิช ภารัตนวงศ์ นักวิชาการการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ความรู้เรื่องหลักการเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณ และ ดร.กันตภพ บัวทอง รองคณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ให้ความรู้ด้านการวางแผน ออกแบบกิจกรรมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับรูปแบบ New Normal 2020 เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ในฐานะผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมกันนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา เนื่องในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2563 อีกด้วย

ภาพ/ข้อมูล : กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 

ข่าว : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพข่าวทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos/?tab=album&album_id=665419110850138&__tn__=-UC-R

HOT LINK