รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2563

ว่าที่ร้อยตรีนครินทร์ พรมนิล 2020-04-22 22:41:36 387

ประกาศวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม
เรื่อง  การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน
วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม  ประจำปีการศึกษา ๒๕63
    ตามที่ มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 ไปแล้วนั้น
    วิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม จะเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอากาศยาน จากเดิมวันที่ 15 ตุลาคม 2562 - 15 พฤษภาคม 2563  เปลี่ยนแปลงเป็นวันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน 2563  โดยจะดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าว ตามรายละเอียดดังนี้
1.กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ วันที่ 15 ตุลาคม 2562 – 24 เมษายน 2563 
2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบความรู้/ความถนัดและแผนที่นั่งสอบวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ผ่านทางเวปไซด์ http://iac.npu.ac.th
3.สอบความรู้/ความถนัด ดังรายละเอียดต่อไปนี้
3.1ทำข้อสอบที่เว็ปไซต์ วิทยาลัยการบินนานาชาติ http://iac.npu.ac.th
3.2เริ่มสอบในวันจันทร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00น – 12.00 น.
3.3ผู้สมัครต้องใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของ Gmail (@gmail.com) เท่านั้น
4.ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การคัดเลือก
วันอังคาร ที่ 2 พฤษภาคม 2563  ผ่านทางเวปไซด์  http://iac.npu.ac.th
หากมีข้อสงสัยประการใดโปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  วิทยาลัยการบินนานาชาติ  มหาวิทยาลัยนครพนม  หมายเลขโทรศัพท์ 042 531 577, 09 8228 9949, 08 3088 7687 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน   

HOT LINK