รอบรั้วกันเกรา

ม.นครพนม มุ่ง OKR ด้านการวิจัย

นางสาววรรณวชิรา จันทะเมธี 2020-03-31 19:21:11 294

วันนี้ 31 มีนาคม 2563  เวลา 14.00 น. ณ ห้องพนมบุหรง ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยอาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมลงนามในสัญญาทุนอุดหนุนชุดวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับ หัวหน้าโครงการวิจัยและทีมวิจัย จำนวน 5 โครงการ  14 ชิ้นงานวิจัยย่อย ได้แก่

1.ชุดโครงการวิจัย การศึกษาเทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อนในโคสาวพันธุ์แบรงกัส
2.ชุดโครงการวิจัย ผลผลิตและคุณค่าทางโภชนะของหญ้าหวานที่ปลูกในพื้นที่ชุดดินนครพนม
3.ชุดโครงการวิจัย ผลของชนิดอาหารหยาบต่อค่าชีวเคมีในเลือดของโคเนื้อ
4.ชุดโครงการวิจัย การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมและแขวงคำม่วน
5.ชุดโครงการวิจัย การพัฒนาพันธุ์หญ้าและระบบการดูแลรักษาด้วยอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (
IoT) ที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ทางการกีฬาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง

อาจารย์ธนพัฒน์ สุระนรากุล รก.ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา เปิดเผยว่า การลงนามในสัญญาทุนวิจัยในครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการผลักดันและสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงแล้ว ยังตอบโจทย์มหาวิทยาลัยในการตั้งเป้าหมาย (OKR) จำนวนข้อเสนองานวิจัย 100 เรื่องภายในระยะเวลาสามเดือน อีกด้วย

ภาพ/ข่าว งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK