รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • ม.นครพนม หารือกงสุลใหญ่ สะหวันนะเขต สปป.ลาว ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมทวิภาคี พร้อมส่ง นศ. เข้าฝึกงานบริษัทต่างชาติในประเทศลาว

ม.นครพนม หารือกงสุลใหญ่ สะหวันนะเขต สปป.ลาว ในการพัฒนาหลักสูตรร่วมทวิภาคี พร้อมส่ง นศ. เข้าฝึกงานบริษัทต่างชาติในประเทศลาว

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2020-03-05 17:29:49 500

วันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี รองอธิการบดี รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อปรึกษาหารือถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการบริการวิชาการและขยายความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยนครพนมกับผู้ประกอบการทางธุรกิจ และอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษเซโน เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา สามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทั้งนี้ยังได้หารือแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษา รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันกับผู้ประกอบการในลักษณะทวิภาคี

นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ฯ กล่าวว่า การเดินทางเข้าหารือกันของผู้นำทั้งสองฝ่าย ถือเป็นวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของมหาวิทยาลัยนครพนม ที่จะพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับในแถบอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง ซึ่งหากจะให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการพัฒนาหลักสูตรทวิภาคีในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมต้องเข้าหารือพูดคุยร่วมกับบริษัทต่าง ๆ ด้วย

นอกจากนี้ทางกงสุลใหญ่ ฯ ยังให้ความร่วมมือในการส่งรายชื่อของบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ จำนวน 62 บริษัท ให้กับมหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งบริษัทที่มาจากประเทศไทย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เกาหลี ฮอลแลนด์ จีน ไต้หวัน ออสเตรเลีย แคนาดา และลาว อีกทั้งยังช่วยติดต่อประสานงานกับบริษัทสะหวันปาร์ค (Savan Pacifica Development Co.Ltd.) เพื่อให้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าศึกษาดูงาน และสร้างความร่วมมือกับบริษัทดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยนครพนม จัดหาทีมนักวิจัยทำงานวิจัย เพื่อพัฒนาและสร้างโครงการวิจัยให้ครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และด้านเศรษฐกิจ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ระหว่างแขวงสะหวันนะเขตกับจังหวัดมุกดาหาร โดยให้มหาวิทยาลัยนครพนมเป็นหน่วยงานภาคีร่วม

ต่อมาในวันเดียวกันนั้น อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์ ผงคลี พร้อมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าพบกับ Mr. Tee CheeSeng ผู้จัดการบริษัทสะหวันปาร์ค (Savan Pacifica Development Co.Ltd.) เพื่อเยี่ยมชมและหารือแนวทางความร่วมมือ ในการส่งนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งหลังจากพูดคุยกัน Mr. Tee CheeSeng ได้ตอบรับที่จะรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้ทางมหาวิทยาลัยนครพนม จัดทำโครงการนำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงานที่บริษัท ฯ ก่อน เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประสบการณ์การทำงานในลักษณะข้ามพรมแดน หรือ cross border ก่อนที่จะส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยทางบริษัท ฯ จะดูแลและอำนวยความสะดวก ตลอดจนในเรื่องที่พักอาศัยให้แก่นักศึกษาด้วย

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK