รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • สำนักสภามหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม”

สำนักสภามหาวิทยาลัยนครพนมจัดประชุมสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม”

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2020-01-14 13:44:53 505

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม จัดการประชุมสัมมนา “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม” โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร. สุนทร  บุญญาธิการ นายกสภามหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางและนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางการศึกษาของอนุภาคลุ่มน้ำโขงตอนกลาง” ซึ่งมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม และผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนม เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุม LAFAYETTE โรงแรมเดอ ลัดดา จังหวัดมุกดาหาร

การประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการร่วมแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ปัญหาอุปสสรคในการทำงาน เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยนครพนมร่วมกัน ซึ่งในช่วงบ่ายได้มีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง บทบาทและธรรมาภิบาลของกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันศึกษา โดยวิทยากร คือ ดร. สุภัทร  บุญส่ง ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

และในวันที่ 12 มกราคม คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการของสภามหาวิทยาลัย และการแต่งตั้งคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติการอุดมการศึกษา พ.ศ.2562


ภาพ/ข่าว : งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยนครพนม

อัลบั้มภาพทั้งหมด : https://www.facebook.com/pg/npufamily/photos

HOT LINK