รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. จัดอบรมหลักสูตรเร่งรัดโครงการอาหารกลางวันและทัศนศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 2

มนพ. จัดอบรมหลักสูตรเร่งรัดโครงการอาหารกลางวันและทัศนศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รุ่นที่ 2

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2019-11-07 10:36:58 293

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการรฝึกอบรมหลักสูตรเร่งรัดเกี่ยวกับ “โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนและทัศนศึกษาพร้อมปฏิบัติจริงในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน” ภายใต้การสนับสนุนองค์การอาหารโลกของสหประชาชาติ (UN) World Food Programme-Lao 2019 การบริหารของกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รุ่นที่ 2 ซึ่งได้จัดกิจกรรมบริการวิชาการฝึกกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

นายสุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวว่า โครงการ ฯ ดังกล่าว ได้แบ่งการฝึกอบรมเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 อบรมระหว่างวันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2562 และรุ่นที่ 2 อบรมระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2562 เพื่อศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ จังหวัดนครพนม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ค็อกนิสไทย จังหวัดสกลนคร พร้อมกันนี้ยังมีการฝึกอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาทิ การทำข้าวเกรียบจากฟักทอง มันม่วง กล้วยฉาบ และการทำผักกาดดอง เป็นต้น โดยมีคณาจารย์จากสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม

ภาพ/ข่าว : คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK