รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ.เข้าร่วม กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มนพ.เข้าร่วม กิจกรรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวอรปวีณ์ บัวชู 2019-09-16 11:26:21 396

วันที่ 13 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  วันจันทึก รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี รองอธิการบดี เข้าร่วมกิจกรรมการชี้แจงแนวทางการดำเนินการโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น) โดยในครั้งนี้มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจำนวน 21 แห่ง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมรับฟัง ณ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

การจัดประชุมโครงการขยายเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงกิจกรรมการทำงาน ส่งเสริมแนวทางความร่วมมือระหว่างกัน ภายใต้กิจกรรมหลักเพื่อตอบสนองความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่จะนำไปสู่การช่วยเหบือ ส่งเสริม พัฒนาภาคสังคมและเอกชน ยกระดับการแข่งขันเพื่อให้รองรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในเขตภูมิภาค

ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยนครพนมได้แสดงเจตจำนงค์ในการเข้าร่วมกิจกรรมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นแม่ข่ายหรือพี่เลี้ยง ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งในปีนี้มหาวิทยาลัยนครพนมจะเริ่มจาก Platform ที่ตนเองมีความเชี่ยวชาญ โดยมีสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) สำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการบางส่วนตามกิจกรรมและภาระความรับผิดชอบที่เพิ่มสูงขึ้น 

ภาพ : อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จ.ขอนแก่น)

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม


HOT LINK