รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • มนพ. ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

มนพ. ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม

นายพัฒนะ พิมพ์แน่น 2019-08-20 22:46:41 556

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายทรงยศ โรจนวีระ กรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ ประชุมคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ ประจำมหาวิทยาลัยนครพนม ครั้งที่ 18/2562 เพื่อพิจารณาการขอใช้เงินรายได้และเงินสะสมเพิ่มเติมไตรมาส 3 รวมถึงการพิจารณากรอบเงินงบประมาณและเงินรายได้ เพื่อจัดทำร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563 และวาระเร่งด่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/วิทยาลัย/หน่วยงาน ในกำกับของมหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องพนมบุหลัน ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม

ข้อมูล : กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยนครพนม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK