รอบรั้วกันเกรา

  • Home
  • รอบรั้วกันเกรา
  • คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

คณะเกษตรและเทคโนโลยี มนพ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

นางสาวณิชนันทน์ ปู่แก้ว 2018-06-29 14:58:25 496

วันนี้ 29 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น โดยมีอาจารย์สุรศักดิ์ ตั้งตระกูล คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี ม.นพ กล่าวต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู-อาจารย์ ประจำสาขาวิชาช่างกลเกษตรต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

ด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้จัดทำโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา และสถานประกอบการ เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานที่มีความพร้อมละมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเป็นการพัฒนาวิชาชีพ ให้กับบุคลากรของสาขาฯ ให้รู้เท่าทันต่อเทคโนโลยีและวิทยากร โดยมีผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 12 ท่าน ดังนี้

1. นางสุกัญญา ทองโยธี หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร

2. ผศ.จิรพงษ์ แสนศักดิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

3. ผศ.ธนากร บุณณเพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

4. นายเชิดศักดิ์ ศิริหล้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

5. ผศ.วีรยุทธ จี้เพชร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

6. นายภาคิไนย ภูพวก อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

7. นายพิศาล หมื่นแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

8. นางสาวศิโรรัตน์ พิลาวุธ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

9. นางสาวสิริธร สุภาคาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

10. นาสุภกิณห์ โคตรลุน เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิคอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร 

11. นายบรรลุ เพียชิน อาจารย์ประจำสาขาวิชาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

12. นายกิตติคุณ ปิตุพรหมพันธุ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาช่างกลเกษตร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม

HOT LINK