Warning: include(lib2/configdb_reg.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/masternpu/public_html/frm_Course1.php on line 3

Warning: include(): Failed opening 'lib2/configdb_reg.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php') in /home/masternpu/public_html/frm_Course1.php on line 3

การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรอาชีวศึกษา

  • Home
  • การจัดการเรียนการสอน : หลักสูตรอาชีวศึกษา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาพืชศาสตร์
2. สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
3. สาขาวิชาสัตวศาสตร์
4. สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
5. สาขาวิชาช่างกลเกษตร

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน
3. สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาการตลาด
10. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. สาขาวิชาการโรงแรม

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 12 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
3. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้า
5. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
6. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
7. สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
8. สาขาวิชาการบัญชี
9. สาขาวิชาการตลาด
10. สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
11. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
12. สาขาวิชาการโรงแรม

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 1 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างอากาศยาน

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. สาขาวิชาการตลาด

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 4 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาการบัญชี
3. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 6 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์
2. สาขาวิชาไฟฟ้าและระบบอัตโนมัติ
3. สาขาวิชาช่างยนต์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และการตลาดดิจิทัล
6. การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาช่างยนต์
2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประกอบด้วย 5 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
2. สาขาวิชาไฟฟ้า
3. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
4. สาขาวิชาการบัญชี
5. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

HOT LINK