ติดต่อเรา : ช่องทางสื่อออนไลน์

  • Home
  • ติดต่อเรา : ช่องทางสื่อออนไลน์

มหาวิทยาลัย นครพนม


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม

คณะเกษตรและเทคโนโลยี

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยธาตุพนม

วิทยาลัยนาหว้า

วิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์

คณะครุศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สำนักวิทยบริการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา

สถาบันภาษา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยนครพนม

โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยนครพนม

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยนครพนม FM 102.50 MHz

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำนักงานอธิการบดี

กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยนครพนม จำกัด

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์

HOT LINK