แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภดิษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
Prof. Dr. Tawadchai Suppadit

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
Phone : 089 927 9244
Email : stawadchai@gmail.com


รองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร. วชิรขจร
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
Prof. Dr. Surasit Vajirakachorn

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
Phone : 081 926 0985
Email : surasitva@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. พรลภัสรชกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
Assoc. Prof. Dr. Kornchai Phornlaphatrachakorn

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง วิจัยและบริการวิชาการ
Phone : 061 646 5791
Email : markarlington@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Asst. Prof. Dr. Khajit Na Kalasindhu

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Phone : 081 058 8858
Email : khajit.nk@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
Asst. Prof. Dr. Tanom Tathong

รองอธิการบดีฝ่ายแผนและงบประมาณ
Phone : 063 536 9616
Email : tanomi@ms.npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
Asst. Prof. Dr. Runglawon Eamkusolkit

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา
Phone : 095 664 6586
Email : runglawon@npu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทรายุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
Asst.Prof.Dr.Sitthipong Intrayut

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาชีวศึกษา
Phone : 092 517 1661
Email : sitthipong@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
Asst.Prof.Dr.Kriangkrai Pasuta

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
Phone : 085 455 6789
Email : Kriangkrainpu@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจียวิริยบุญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
Asst.Prof.Dr.Poonnatree Jiaviriyaboonya

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
Phone : 082 453 2359
Email : poonnatree@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงฬ์นธี มณีกุล
Asst.Prof.Pongnathee Maneekul

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
Phone : 081 662 4450
Email : ptk_york@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช
Asst.Prof.Dr.Pratya Thongpanit

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่
Phone : 095 539 9941
Email : p.thongpanit@npu.ac.th


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Asst.Prof.Dr.Worawut Intanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : 093 321 7450
Email : worawut_i@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ฮงมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีภูมินทร์ ฮงมา
Asst. Prof. Acting Sub-Lt. Phumin Hongma

คณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone : 088 628 7935
Email : phumin_h@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เหมวงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวคนธ์ เหมวงษ์
Asst. Prof. Dr. Saowakon Hemwong

คณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone : 042 513 261
Email : saowakon@hotmail.com


นาย บางศิริ
นายชัยกร บางศิริ
Mr.Chaiyakorn Bangsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0930297618
Email : Chaiyakorn7@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. โพธิ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Assoc. Prof. Dr.Cherdchai Phosri

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone : 094 435 9593
Email : cherd.phosri@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
Asst.Prof.Dr.Sumalee Sriputtarin

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone : 081 999 0239
Email : sumaleesriput@hotmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Suttipat Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone : 093 096 3993
Email : srisuk.s@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงภคภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
Asst. Prof. Dr. Phensiri Dumrongpakapakorn

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone : 084 274 5097
Email : dumrongpakapakorn@npu.ac.th


พลอากาศเอก ธารีฉัตร
พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
Air Chief Marshal Vorachat Tharechat

คณบดีวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
Phone : 061 996 6396
Email : saraban@npu.ac.th


ดร. วีรานุวัตติ์
ดร.นนท์ลฉัตร วีรานุวัตติ์
Dr.Nontlachatara Viranuvatti

คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone : 081 585 1856
Email : nontlachatara@npu.ac.th


ดร. นรสาร
ดร.เอนก นรสาร
Dr.Anek Norasan

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone : 065 106 5994
Email : Aneknor1972@npu.ac.th


นาย กันหาคุณ
นายสุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumitchai Kanhakhun

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone : 081 873 5525
Email : s_nawa@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใจสบาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ใจสบาย
Asst.Prof.Jutamart Jaisabai

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone : 087 599 2856
Email : jutamartjaisabai@gmail.com


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr. Kanlaya Mikhama

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 064 329 9994
Email : Kanlaya.mikhama@gmail.com


นาง สงเคราะห์
นางรุ่งเรือง สงเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone : 061 979 8291
Email : rungreang07@gmail.com


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone : 093 430 9634
Email : saraban@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค
Mrs.Posnachanoke Traisirichoke

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
Phone : 093 430 9634
Email : saraban@npu.ac.th


นาย พงษ์เพชร
นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร
Mr.Wutthiphat Phongphet

รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารวิชาการ
Phone : 0981727236
Email : wutthiphat.p@npu.ac.th


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone : 086 853 1281
Email : 12Vn@gmail.com


นาง วงศ์ปทุม
นางศุภวารี วงศ์ปทุม
Mrs.Supawari Vongpatum

รักษาการผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone : 0971907838
Email : hongkamdee24@npu.ac.th


นางสาว รามางกูร
นางสาวชนันท์กานต์ รามางกูร
MissChanankarn Ramangkool

รักษาการผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ
Phone : 081 9548157
Email : nidnoy99@live.com


นาย คงโสมา
นายพาทิศ คงโสมา

รักษาการผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรมนุษย์
Phone : 061 541 4742
Email : patis@npu.ac.th


HOT LINK