แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

  • Home
  • แนะนำหน่วยงาน : คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

อธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร. ศุภดิษฐ์
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์
Prof. Dr. Tawadchai Suppadit

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : stawadchai@gmail.com


รองอธิการบดี

ศาสตราจารย์ ดร. วชิรขจร
ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร
Prof. Dr. Surasit Vajirakachorn

รองอธิการบดี ฝ่ายบริหารงานบุคคล
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : surasitva@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. พรลภัสรชกร
รองศาสตราจารย์ ดร.กรไชย พรลภัสรชกร
Assoc. Prof. Dr. Kornchai Phornlaphatrachakorn

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : markarlington@hotmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Asst. Prof. Dr. Khajit Na Kalasindhu

รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ
Phone : 0810588858
Email : khajit.nk@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
Asst. Prof. Dr. Tanom Tathong

รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและงบประมาณ
Phone : 0635369616
Email : tanomi@ms.npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอี่ยมกุศลกิจ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ้งลาวัลย์ เอี่ยมกุศลกิจ
Asst. Prof. Dr. Runglawon Eamkusolkit

รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษและประกันคุณภาพการศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : runglawon@npu.ac.th


ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทรายุทธ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิพงศ์ อินทรายุทธ
Asst.Prof.Dr.Sitthipong Intrayut

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการอาชีวศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : sitthipong@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผาสุตะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ
Asst.Prof.Dr.Kriangkrai Pasuta

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม
Phone : 0854556789
Email : Kriangkrainpu@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เจียวิริยบุญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปุณณฑรีย์ เจียวิริยบุญญา
Asst.Prof.Dr.Poonnatree Jiaviriyaboonya

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์
Phone : 082-453-2359
Email : poonnatree@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มณีกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงฬ์นธี มณีกุล
Asst.Prof.Pongnathee Maneekul

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายอาคารสถานที่และภูมิทัศน์
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : ptk_york@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ธงพานิช
Asst.Prof.Dr.Pratya Thongpanit

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายสารสนเทศและการศึกษาสมัยใหม่
Phone : 0 4253 2477-8 ต่อ 212
Email : p.thongpanit@npu.ac.th


คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อินทนนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ อินทนนท์
Asst.Prof.Dr.Worawut Intanon

คณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
Phone : 0933217450
Email : worawut_i@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณ กาฬสินธุ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขจิต ณ กาฬสินธุ์
Asst.Prof.Dr.Khajit Na Kalasindhu

รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
Phone : 0810588858
Email : Khajit.nk@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทาทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถนอม ทาทอง
Asst.Prof.Dr.Tanom Tathong

รักษาราชการแทนคณบดีคณะเกษตรและเทคโนโลยี
Phone : 0635369616
Email : tanomi@ms.npu.ac.th


นาย บางศิริ
นายชัยกร บางศิริ
Mr.Chaiyakorn Bangsiri

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
Phone : 0930297618
Email : Chaiyakorn7@gmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. โพธิ์ศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.เชิดชัย โพธิ์ศรี
Assoc. Dr.Cherdchai Phosri

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
Phone : 0944359593
Email : cherd_phosri@yahoo.co.uk


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีพุทธรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์
Asst.Prof.Dr.Sumalee Sriputtarin

คณบดีคณะครุศาสตร์
Phone : 0 4258 7181
Email : sumaleesriput@hotmail.com


รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีสุข
รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิภัทร ศรีสุข
Assoc. Prof. Dr. Suttipat Srisuk

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
Phone : 0 4250 3558
Email : srisuk.s@gmail.com


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงภคภากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญศิริ ดำรงภคภากร
Asst. Prof. Dr. Phensiri Dumrongpakapakorn

รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม
Phone : 0 4251 2196
Email : dumrongpakapakorn@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยตะโคตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรศักดิ์ ยตะโคตร
Asst. Prof. Dr. Pornsak Yatakoat

รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
Phone : 0611147070
Email : p_yatakoat@npu.ac.th


พลอากาศเอก ธารีฉัตร
พลอากาศเอกวรฉัตร ธารีฉัตร
Air Chief Marshal Vorachat Tharechat

คณบดีวิทยาลัยการบิน การศึกษา และวิจัยนานาชาติ
Phone : 0 4253 2477 - 8
Email : saraban@npu.ac.th


ดร. นรสาร
ดร.เอนก นรสาร
Dr.Anek Norasan

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม
Phone : 0651065994
Email : Aneknor1972@npu.ac.th


นาย กันหาคุณ
นายสุมิตรชัย กันหาคุณ
Mr. Sumitchai Kanhakhun

ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาหว้า
Phone : 0818735525
Email : s_nawa@npu.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใจสบาย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ใจสบาย
Asst.Prof.Jutamart Jaisabai

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม
Phone : 0875992856
Email : jutamartjaisabai@gmail.com


ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มิขะมา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญลยา มิขะมา
Asst.Prof.Dr. Kanlaya Mikhama

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
Phone : 0643299994
Email : Kanlaya.mikhama@gmail.com


นาง สงเคราะห์
นางรุ่งเรือง สงเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
Phone : 061 979 8291
Email : rungreang07@gmail.com


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
Phone : 0 4253 2477-8
Email : saraban@npu.ac.th


นาง ไตรสิริโชค
นางพสณชนก ไตรสิริโชค
Mrs.Posnachanoke Traisirichoke

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
Phone : 0934309634
Email : saraban@npu.ac.th


นาย พงษ์เพชร
นายวุฒิภัทร พงษ์เพชร
Mr.Wutthiphat Phongphet

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
Phone : 0981727236
Email : wutthiphat.p@npu.ac.th


นาย อุปราคม
นายวันเฉลิม อุปราคม
Mr. Vanchalerm Uparakom

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา
Phone : 0 4253 2477-8
Email : 12Vn@gmail.com


นาง วงศ์ปทุม
นางศุภวารี วงศ์ปทุม
Mrs.Supawari Vongpatum

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
Phone : 0971907838
Email : hongkamdee24@npu.ac.th


HOT LINK