↑ Return to NPU Journal News

ประมวลภาพกิจกรรม

 

MSU
สำนักวารสาร ม.นครพนม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) 

วันที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558   เวลา 09:00-12:00น. สำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ (บรรณาธิการ), และนางสุภาวดี  สุตะโคตร (เจ้าหน้าที่) ได้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนสภาพปัญหาและการพัฒนาปรับปรุงวารสาร (พร้อมมอบของที่ระลึก) ณ ศูนย์ตำรา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.)  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  

SAMSUNG DIGITAL CAMERAสำนักวารสาร ม.นครพนม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
วันที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558   เวลา 09:00-12:00น. สำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ (บรรณาธิการ), และนางสุภาวดี  สุตะโคตร (เจ้าหน้าที่) ได้เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำวารสาร ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งคณะทำงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการดำเนินการ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินการด้านวารสารฯ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ต่อไป


Nwuวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม  ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิินธุ์ เมื่อวันที่ 12 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2558 สำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิินธุ์ ซึ่งทั้ง 2 มหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพของวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้มาศึกษาดูงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานวารสารของมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสิินธุ์ เพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลดัชนีอ้างอิงวารสารไทย TCI และเพิ่มพูนประสบการณ์ , เสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงานของวารสารต่อไป ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 4  อาคารสารสนเทศเพื่อการบริหาร  มหาวิทยาลัยนครพนม

DSC_3619

สำนักวารสาร ม.นครพนม เยี่ยมชมสถาบันภารจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
วันที่ 17 กรกฏาคม 2557 สำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม นำโดย ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์ (บรรณาธิการ), น.ส.สุวภัทร   กีกาศ  และนางสุภาวดี  สุตะโคตร (เจ้าหน้าที่) ได้ไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการวารสารปัญญาภิวัฒน์ ที่ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมมอบของที่ระลึก