Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม 2554
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.1 No.2
July – December 2011

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 16 ฉบับ

1
Niyom Boonpikum and Jarunee Netbutr


2 มนุษยสัมพันธ์ในงานบริการสารสนเทศ
บรรจง พลไชย

3 การสำรวจพรรณปลาในห้วยบังกอในช่วงฤดูฝน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
ณัฐนันท์ เที่ยงธรรม และ พูลทรัพย์ ศิริสานต์

4 เกษตรอินทรีย์ : ทางออกของเกษตรกรไทยภายใต้ภาวะโลกร้อน
สุปราณี ศรีทำบุญ

5 สภาพ ปัญหา และความต้องการการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
อภิวัฒน์ บุญนิธิภัทร1 รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม2 และ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์3

6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
วารุณี บำรุงสวัสดิ์1 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์2 และ ศิริดา บุรชาติ3

7 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียน กับประสิทธิผลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ศิริศักดิ์ อุทัยวัฒน์1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร2 และ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี3

8 สภาพและปัญหาของการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้นเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับช่วงชั้นที่ 1 – 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
ศุภมาศ กุลตังวัฒนา1 รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร2 และ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์3

9 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะการบริหารของผู้บริหารโรงเรียนกับประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
จงกล วิเศษขลา1 ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง2 และ รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร3

10 สภาพและปัญหาการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
นครินทร์ เหลือบุญชู1 รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร2 และ ศิริดา บุรชาติ3

11
เพชรา กิติศรีวรพันธุ์1 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์2 และ ชาญวิทย์ หาญรินทร์3

12 สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานธุรการของโรงเรียน ในจังหวัดนครพนม
แจ่มจันทร์ ภูบุญอิ่ม1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร2 และ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี3

13 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
อมรรัตน์ สุทธิสาร1 รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร2 และ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี3

14 ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานกับประสิทธิผล ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
เรืองศักดิ์ ชุปวา1 รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร2 และรศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร3

15 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
วานิสินธุ์ ผาลา1 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์2 และ รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร3

16 ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับความพึงพอใจ ในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองนครพนม
อัชยา คิสาลัง1 ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์2 และ ศิริดา บุรชาติ3