Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 7 ฉบับที่ 3
ประจำเดือน กันยายน – ธันวาคม 2560
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.7 No.3
September – December 2017
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 คุณภาพชีวิตในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยนครพนม
ตรีภพ ชินบูรณ์


2 แนวทางการจัดการโครงการเศรษฐกิจชุมชน: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
ศิริพัฒน์ ศรีจันทร์

3 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วสุกฤต สุวรรณเทน, วัลนิกา ฉลากบาง, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

4 การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในบริบทประชาคมอาเซียน
นงค์ แข็งแรง, วัลนิกา ฉลากบาง, วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ พรเทพ เสถียรนพเก้า

5 ผลการดำเนินกิจกรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียน สังกัดเทศบาล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
กาญจนา คำสุภา และ รชฏ สุวรรณกูฏ

6 การบริหารจัดการในศตวรรษที่ 21 ที่สัมพันธ์กับการใช้นวัตกรรมในสถานศึกษา
ภาณุมาส ควรครู ชาญวิทย์ หาญรินทร์ และ รชฏ สุวรรณกูฏ

7 การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและภาคประชาชนต่อต้านการทุจริตขององค์กรชุมชน :กรณีศึกษา ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลกลางหมื่น อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
ชุมแพ แสนยะบุตร และ ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ

8 การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มจากว่านหางจระเข้ ของกลุ่มแม่บ้านป่าเสลา เขานกกระจิบ ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วิวรณ์ วงศ์อรุณ

9 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยการสร้างสรรค์ชิ้นงานแอพพลิเคชัน รายวิชาการพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
ภัทรานี พลลา รัช อารีราษฎร์ และ สุขแสง คูกนก

10 การประยุกต์นาฏกรรมวงดนตรีลูกทุ่งในสถานศึกษาเพื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วราพร แก้วใส ปัทมาวดี ชาญสุวรรณ และ อุรารมย์ จันทมาลา

11 ผลการสอนแบบเพียร์ที่เสริมด้วยกิจกรรมการลงมือปฏิบัติทางฟิสิกส์ต่อมโนทัศน์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปิยนุช มาลีหวล และ เดชา ศุภพิทยาภรณ์

12 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ 8 ขั้น เรื่อง ลักษณะของครูที่ดีของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
ทัศนา ประสานตรี

13 ประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557) คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยสันตพล
จรูญเกียรติ พงศ์กุลศร ภัทราพร ไชยชมภู บงกช เจนชัยภูมิ และ ณัชชารีย์ วิฉายาโรจน์ดำริ

14 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงทุนทางการเงินของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี
สุมนา บุปผา ศรีอร สมบูรณ์ทรัพย์ และ พัฒน์ พัฒนรังสรรค์

15 นิติเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยมลภาวะทางแสง
ปีดิเทพ อยู่ยืนยง