Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2554
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.1 No.1
January – June 2011

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 16 ฉบับ

1 A Study Influences of Air-Power for Thai-Panga Drying with Solar Cabinet Dryer
Rungsiri Aroonpanichlerd


2
ดร.กาญจน์ หงษ์มณีรัตน์

3 การเปรียบเทียบการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาที่ได้รับการฝึกสมาธิแบบ อานาปานสติ และนักศึกษาที่เรียนตามปกติของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
วรวุฒิ อินทนนท์

4 การพัฒนาโปรแกรมเปรียบเทียบความเหมือนของภาพ
วิทยา บุญสุข

5 การประเมินโครงการหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันของจังหวัดนครพนม
มณีรัตน์ คร้อโนนแดง ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร

6 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครูปฐมวัยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม
ศรีสุดา นามจิต ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง และ ผศ.ดร.ทัศนา ประสานตรี

7 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
ปนัดดา ปัจธรรม ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

8 ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในจังหวัดนครพนม
มัสยา นามเหลา ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ศิริดา บุรชาติ

9 สภาพและปัญหาการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนที่เปิดสอนในช่วงชั้นที่ 3 และ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม
วัชระ ปัจจุสานนท์ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

10 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสามารถการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
เบ็ญจพร ภิรมย์ และ สมศักดิ์ ลิลา

11 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อคุณภาพของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 2
โชคชัย ขุนศรี รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม และ ชาญวิทย์ หาญรินทร์

12 สภาพ ปัญหา และประสิทธิผลการดำเนินการนิเทศภายใน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม
จิราวรรณ ขอดเมชัย ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ และ ศิริดา บุรชาติ

13 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคและเจตคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ของนักศึกษาในจังหวัดสกลนคร ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง บุคลิกภาพ และที่พักอาศัยแตกต่างกัน
เบญจพร กาลบุตร ดร.รังสรรค์ โฉมยา และ ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.อรัญ ซุยกระเดื่อง

14 การประเมินโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ในจังหวัดนครพนม
จุฬากรณ์ สาระวิถี รศ.อนันต์ ปานศุภวัชร และ ศิริดา บุรชาติ

15 สภาพและความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครพนม เขต 2
คารมณ์ เพียรภายลุน รศ.ดร.จำนง วงษ์ชาชม และ ศิริดา บุรชาติ

16
ณัฐพงศ์ บุณยารมย์ รศ.ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร และ ผศ.ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์