Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 6 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2559
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.6 No.2
May – August 2016
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 Examining Student ICT Ownership, Use and Preferences towards Electronically Delivered Learning Resources in Nakhon Phanom University and Sakon Nakhon Rajabhat University
Yuwanuch Gulatee, Vijittra Vonganusith, Jeremy E. Pagram and Martin G. Cooper


2 Meditation Centers : Developing a Model of Meditation Practice In Four places in the Northeastern Region
Phramaha Rungrueang Pamakha, Pisit Boonchai and Kosit Pangsoi

3 การพัฒนาจิตสาธารณะด้วยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้นำานักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสกลนคร เขต 3
ปภาพินท์ รุณธาตุ, วัลนิกา ฉลากบางจำนง วงษ์ชาชม, และ พรเทพ เสถียรนพเก้า

4 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นครูมืออาชีพ ในสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สจีรัตน์ แจ้งสุข, ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร, ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ และ วาโร เพ็งสวัสดิ์

5 การศึกษาปัจจัยการบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
สุนันท์ ฝอยหิรัญ, สุรัตน์ ไชยชมภู และ ธนวิน ทองแพง

6 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมด้านความมีวินัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ประยูรศรี กวานปรัชชา, พจมาน ชำานาญกิจ และ ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์

7 ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์, ธรัช อารีราษฎร์, สายชล จินโจ และ เผด็จ พรหมสาขา ณ สกลนคร

8 การพัฒนาบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อการทบทวน เรื่อง ความรู้เบื้องต้นโปรแกรม ไมโครซอฟต์แอคเซส สำาหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สุภาพรรณ มาลัย, ฐิยาพร กันตาธนวัฒน์ และไพฑูรย์ พิมดี

9 ปัญหาของกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 ออกตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546
บุญเลิศ โพธิ์ขำ

10 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับอุดมการณ์ในเรื่องเล่าของกลุ่มต่อต้าน การใช้ความรุนแรงต่อสตรีในสังคมไทย
ชูวงศ์ กลิ่นเลขา, สุพัตรา อินทนะ และ วิภาวรรณ อยู่เย็น

11 การสร้างความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรอินทรีย์ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
เพชรบุญ ฟักเกตุ, ชมพูนุท โมราชาติ, และ อุทัย อันพิมพ์

12 แนวทางส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ กรณีศึกษา คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
เดชา วงศ์ปัสสะ, วิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, และ สมบูรณ์ ชาวชายโขง

13 การพัฒนาการจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น โดยใช้หลักการบริหารอย่างมี ธรรมาภิบาลของเทศบาลตำบลตาลเลียน อำาเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ปวรรณรัตน์ หอมหวล, เรือน สมณะ และ อัจฉรา จินวงษ์

14 จิตวิญญาณความเป็นครู: คุณลักษณะสำคัญของครูมืออาชีพ
วัลนิกา ฉลากบาง

15 การศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดคุณภาพชีวิตการทำงานของ วอลตัน อาร์ กับ เดลามอทท์ วาย และเทคซาวา ไอ
จำรัส อึ้งศรีวงษ์