Archives

Nakhon Phanom University Journal 


วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5

ถอยกลับ

วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
ประจำเดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2558
NAKHON PHANOM UNIVERSITY JOUNRNAL Vol.5 No.2
May – August 2015
ผู้ตรวจสอบทางวิชาการ (Peer Review)

สารบัญ

 

บทความวิจัย/วิชาการ

มีบทความวิจัย/วิชาการ จำนวน 15 ฉบับ

1 การศึกษาเพื่อพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาด้วยกระบวนการอภิปัญญา
ปัณพร ศรีปลั่ง และ พงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ


2 โมเดลสมการโครงสร้างเชิงเส้นของความสำเร็จสำหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อภินันท์ อินลี อนุศักดิ์ เกตุสิริ และ พงษ์ธร สิงห์พันธ์

3 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กุณฑรี เพ็ชรทวีพรเดช ชาตรี เกิดธรรม บุญเรือง ศรีเหรัญ และ อุษา คงทอง

4 การศึกษาวงพิณพาทย์เมืองจำปาศักดิ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : กรณีศึกษาบ้านพระพีน
เฉลิมพล อะทาโส รุจี ศรีสมบัติ และ กาญจนา อินทรสุนานนท์

5 ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะการบริหารกับการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกระบวนการ PDCA ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2
ธนพัฒน์ อภัยโส จงใจ เตโช และ นันทวัน เอื้อวงศ์กูล

6 การพัฒนาแนวทางการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
วัชรินทร์ ปะนามะเก ศิริศักดิ์ จันฤๅไชย และ ธัชชัย จิตรนันท์

7 กลยุทธ์การตลาดและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าธนาคารกสิกรไทยในจังหวัดลำปาง
คมคาย แสงทองคำ ธนกร น้อยทองเล็ก และ ชัยยุทธ เลิศพาชิน

8 การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ความคงทนในการเรียนรู้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องแรงและความดัน โดยใช้โปรแกรมบทเรียนแบบผสมผสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ต่างกัน
เสาวลักษณ์ ชนะพาล ไชยยศ เรืองสุวรรณ และ ไพฑูรย์ สุขศรีงาม

9 สมรรถนะหลักทางการบริหารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม
วิมลรัตน์ ศรีสำอางค์ และ รชฏ สุวรรณกูฏ

10 การร่วมคิดร่วมทำในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อำเภอธาตุพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
บุญเยี่ยม อภัยโส รชฏ สุวรรณกูฏ และ สุเทพ ทองประดิษฐ์

11 ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัทผู้ประกอบการตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ สำหรับผู้ขับขี่ยานพาหนะในเขตการบิน ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
บุญชู วงษ์ทัพ และพัชนี จันทร์น้อย

12 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
บุศรินทร์ ประคำมินทร์ และ ประสาท อิศรปรีดา

13 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กองร้อยบิน กองพลที่1 รักษาพระองค์
ชัยกฤต ชรารัตน์ และ ปภัสสร ผลเพิ่ม

14 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ในเขตอำเภอปลาปาก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1
วิชญ์ภาส สว่างใจ และ พูนสิน ประคำมินทร์

15 ความพึงพอใจต่อการให้บริการงานทะเบียนและประมวลผลของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนม
อรอนงค์ คำคนซื่อ และ มนตรี อนันตรักษ์